מכרזים - עבודות והספקת שירותים וציוד
מכרזי עיריית לוד לשנת 2017
מכרז מס' 25/17 - לאספקת מערכות פיננסיות, גביה ואוכלוסין ומערכות נלוות עבור עיריית לוד
מכרז פומבי מס' 24/17 - לאספקת מערכות ממוחשבות לניהול שכר, משאבי אנוש ונוכחות עבור עיריית לוד
מכרז פומבי מס' 16/17 - לאספקה והתקנת גנרטור באצטדיון העירוני בלוד
  מכרז פומבי מס' 16/17 - מסמך ה' - מפרט טכני מעודכן
  מכרז פומבי מס' 16/17 - מסמך ו' - כתב כמויות מעודכן
מכרז פומבי מס' 15/17 - לאספקת שירותי הפעלת מערך החניה העירוני, אכיפת חוקי העזר העירוניים וחוקי אכיפה סביבתית עבור עיריית לוד
מכרז פומבי מס' 15/17 - נספח ז' - חוזר מנכ"ל משרד הפנים נוהל העסקת חברות גביה
מכרז פומבי מס' 15/17 - נספח ח' - חוק עזר ללוד (העמדת רכב וחנייתו) התשע"ג- 2013
מכרז פומבי מס' 14/17 - להדברת מזיקים ועשבייה ברחבי העיר לוד
מכרז פומבי מס' 12/17 - להפעלת מרכז נוער בעיר לוד
מכרז פומבי מס' 11/17 - להפעלת תוכנית "הלב" לנערות של משרד הרווחה
  מכרז פומבי מס' 11/17 - חוזר מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים
בקשה לקבלת הצעות מחיר להפעלת בריכת השחייה בעיר לוד
מכרז פומבי מס' 9/2017 – לשירותי ליווי ופיקוח בתחום פינוי פסולת וניקיון בעיר לוד
מכרז פומבי מס' 8/2017 – הודעה על הבהרות והארכת מועד המכרז
מכרז פומבי מס' 8/2017 – לשדרוג ותחזוקת מרכזת IPT , מערך תקשורת הנתונים (Networking) ומערך אבטחת המידע בעיריית לוד
  מכרז פומבי מס' 8/2017 – מסמך ב'12 טופס לתשאול לקוחות המציע לעיון באתר
מכרז פומבי מס' 7/2017 – לאספקת טובין מסוג חומרי אינסטלציה וצבע לעיריית לוד
מכרז פומבי מס' 6/2017 – הזמנה לקבלת הצעות להפעלת מועדוניות חינוכיות-טיפוליות בעיר לוד
  מכרז פומבי מס' 6/2017 – חוזר מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים
  מכרז פומבי מס' 6/2017 – הוראות התע"ס - מועדוניות טיפוליות
מכרז פומבי מס' 5/2017 – לביצוע הדרכות בתחום איכות סביבה בעיר לוד
מכרז פומבי מס' 4/2017 – להפעלת תוכנית מט"ל של משרד הרווחה בעיר לוד
  מכרז פומבי מס' 4/2017 – מסמך ה - מודל הפעלה
  מכרז פומבי מס' 4/2017 – מסמך ו - חוזר מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מכרז פומבי מס' 3/2017 – להפעלת בריכת השחייה בעיר לוד
מכרז פומבי מס' 2/2017 – לניהול, הפקה, ארגון וביצוע מרוץ לוד 2017
מכרז פומבי מס' 1/2017 – לביצוע עבודות הריסה בשטחי העיר לוד

ארכיון מכרזי עבודות והספקת שירותים - 2016
ארכיון מכרזי עבודות והספקת שירותים - 2015
ארכיון מכרזים ודרושים - 2014
ארכיון מכרזים ודרושים - 2013
ארכיון מכרזים ודרושים - 2012
ארכיון מכרזים ודרושים - 2011
ארכיון מכרזים ודרושים - 2010