צור קשר לאתר העירוני קישורים מומלציםעובדות ומספריםדבר ראש העירייהראשי
ארכיון העיר סיפורי נתניה תאריכוןשירים סרטים תמונות


דו"ח 2 של מבקר העיריה
דו"ח 3 של מבקר העיריה
דו"ח 5 של מבקר העיריה לשנת 1984 - 1985
דו"ח בקורת על חברת נצ"ב נתניה בע"מ
דו"ח בקורת על מתן תמיכה למוסדות על-ידי רשויות מקומיות
דו"ח הביקורת בעירית נתניה
דו"ח מבקר העיריה
דו"ח על הביקורת בעירית נתניה
דו"ח על הביקורת בעירית נתניה
דו"ח על הביקורת בשלטון המקומי התשנ"ה
דו"ח על הביקורת בשלטון המקומי התשנ"ז
דו"ח על הביקורת בשלטון המקומי התשנ"ח
דו"ח שנתי 1997
דו"ח שנתי מס' 6 של מבקר העיריה, לשנת 1985 - 1986
דו"ח שנתי מס' 8 של מבקר העיריה
דו"ח שנתי מס' 9
דו"ח שנתי מספר 10 של מבקר העיריה לשנת 1990 - 1991
דו"ח שנתי מספר 11 של מבקר העיריה לשנת 1992 - 1993
דו"ח שנתי מספר 12 של מבקר העיריה לשנת 1993 - 1994
דו"ח שנתי מספר 13 של מבקר העיריה לשנת 1995 - 1996
דו"ח שנתי מספר 13 של מבקר העיריה לשנת 1995 - 1996
דו"ח שנתי מספר 4
דו"ח שנתי מספר 4 של מבקר העיריה
דו"ח שנתי מספר 45
דו"ח שנתי מספר 46
דו"ח שנתי מספר 7 של מבקר העיריה לשנת 1986 - 1987
דו"ח שנתי מספר 9
דו"חות מבקר העיריה
הדו"חות הכספיים של הרשויות המקומיות לשנים 1976 - 1977
מבקר המדינה, דו"ח על הביקורת בשלטון המקומי
מבקר המדינה, דו"ח שנתי 44
מבקר העיריה, חוות דעת ועוד
ממצאי בקורת לדו"חות הכספיים ליום 31.3.1990
ממצאי בקורת שונים, בדיקות מעקב
ממצאי מבקר המדינה
ממצאי מבקר המדינה
ממצאי מבקר המדינה
ממצאי מבקר המדינה, הקמת בית מגורים ללא רשיון
ממצאי מבקר המדינה, ניהול מחסנים
ממצאי מבקר המדינה, עבודות ופיתוח
ממצאי מבקר המדינה, קיום חוקי-עזר
ממצאי מבקר המדינה, רכישת טובין
ממצאי מבקר המדינה, שרות סעד
ממצאי מבקר המדינה, תכנון ובניה
משרד מבקר המדינה, דין וחשבון על הביקורת בעירית נתניה
נציב תלונות הציבור, דו"ח שנתי מספר 1